Trang chủ

Bản tin phường

Tuyên truyền Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn năm 2021
Ngày đăng 30/07/2021 | 02:59 | Lượt xem: 245

Thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021

trên địa bàn Quận Ngô Quyền

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền ban hành Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021

Mục đích: Huy động sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận vào Quỹ Phòng, chống thiên tai của quận. Phục vụ chi cho công tác phòng, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn quận và thành phố.

Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài: Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn (2/10.000) trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), tối đa là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Hình thức thu: Thủ trưởng các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn quận có trách nhiệm nộp Quỹ năm 2021 và truy nộp số nợ quỹ năm 2020 (nếu có) vào tài khoản Quỹ của Quận Ngô Quyền.

Đối với cá nhân: Là công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi, mức đóng góp một (01) lần trong một năm như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty; Thành viên hội đồng thành viên; Kiểm soát viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; người được cử làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Nhà nước làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp) đóng 01 ngày lương theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp.

- Người lao động trong các doanh nghiệp (trừ cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp đã nêu trên) đóng 01 ngày lương theo mức lương tối thiểu vùng (Mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong một tháng: 4.420.000 đồng/26 ngày = 170.000 đồng).

- Người lao động khác, trừ các đối tượng nêu trên, đóng 15.000 đồng/người/năm.

- Hình thức thu: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn quận và các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài có trách nhiệm thu tiền đóng góp Quỹ năm 2021 và truy thu nợ Quỹ năm 2020 (nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý nộp vào tài khoản Quỹ Quận Ngô Quyền (Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cấp chứng từ thu tiền nộp quỹ cho cá nhân để tránh trùng lắp việc thu quỹ tại nơi cư trú).

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân (bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại quận) tham gia đóng tự nguyện cho Quỹ.

Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ: thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 của Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ

Thời hạn nộp Quỹ năm 2021:

- Đối với cá nhân: nộp Quỹ một lần trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.

- Đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn nộp Quỹ trước ngày 30 tháng 10 năm 2021.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1583
Tổng số truy cập: 5611316