Trang chủ

Cải cách hành chính

Phường Cầu Tre: Triển khai nhiều giải pháp về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 – 2022
Ngày đăng 09/09/2021 | 08:54 | Lượt xem: 37

Ngày 09/09/2021, Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND của về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 – 2022 của thành phố Hải Phòng tại phường Cầu Tre.

I. MỤC TIÊU

Phấn đấu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021-2022 của thành phố, quận, phường.

Hỗ trợ người dân và tổ chức nộp được hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4; tích hợp thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cán bộ, công chức phải thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; giao tiếp với người dân và tổ chức trên tinh thần "h tr - lng nghe - thu hiu - thân thin - nhit tình".

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1.Tập trung khắc phục để tăng điểm và vị trí xếp hạng các chỉ số bị giảm điểm năm 2020

1. 1. Chỉ số "Gia nhập thị trường"

- Bộ phận Một cửa cập nhật kịp thời, niêm yết đầy đủ, công khai mọi thủ tục hành chính.

- Cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ thủ tụchành chính; chủ động hướng dẫn người dân và tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã nộp chưa hợp lệ, chủ động liên lạc để hướng dẫn chi tiết, không để tình trạng phải bổ sung hồ sơ từ 02 lần trở lên; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, giảm thời gian trả hồ sơ.

1.2. Chỉ số "Tiếp cận đất đai"

UBND phường phối hợp cùng phòng Tài Nguyên và Mội trường Quận, các đơn vị liên quan thực hiện:

- Công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Rà soát, thống kê và đề xuất thu hồi hoặc thu hồi đất (theo thẩm quyền) của các dự án không triển khai theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm phát triển Quỹ đất quận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án cũng như tạo nhiều quỹ đất sạch có sẵn để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

1.3. Về chỉ số "Tính minh bạch":

- Công khai 100% thông tin, tài liệu (trừ tài liệu mật): Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, danh mục các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố.

- Cung cấp đầy đủ, nhanh chóng các thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, chính sách ưu đãi đầu tư, các thông tin khác có trách nhiệm phải cung cấp theo quy định pháp luật tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân khi họ có yêu cầu.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân quận đổi mới giao diện, tính năng, tiện ích Cổng thông tin điện tử của cơ quan; liên tục cập nhật các thông tin mới, đảm bảo thông tin đầy đủ và kịp thời.

1.4. Về chỉ số "Chi phí thời gian":

- Thực hiện văn hóa công sở, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

- Tổ chức đào tạo, rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải quyết công việc, khả năng tự học hỏi, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục thực hiện nhiều mô hình hướng dẫn, hỗ trợ người dân và tổ chức, hoàn thiện hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính, để tăng tỷ lệ người dân và tổ chức nộp hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên và giảm tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung ở mức thấp nhất.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và thanh toán không dùng tiền mặt, giảm tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung ở mức thấp nhất và trả hồ sơ thông qua dịch vụ Bưu chính công ích.

1.5. Về chỉ số "Chi phí không chính thức":

- Thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực đấu thầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tích cực hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai

1.6. Về chỉ số "Cạnh tranh bình đẳng":

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các cơ quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp nhận được sự bình đẳng như các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp FDI.

1.7. Về chỉ số "Tính năng động":

- Chú trọng giải quyết triệt để các kiến nghị, đặc biệt là các kiến nghị còn tồn đọng từ nhiều năm trước.

- Tiếp tục tổ chức đối thoại tổ chức, nhân dân trên địa bàn tại Ủy ban nhân dân phường định kỳ hàng tháng. Chủ động giải quyết kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, không đùn đẩy trách nhiệm sang ngành, đơn vị khác, nếu vượt cấp thì xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận để tiếp tục giải quyết. Các bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức nâng cao trách nhiệm thực thi thiệm vụ, đồng hành và giải quyết đến cùng kiến nghị của người dân và tổ chức.

1. 8. Về chỉ số "Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp":

Thực hiện có hiệu quả về công tác đào tạo ngành nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp  

1.9. Về chỉ số "Đào tạo lao động":

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn phường.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm; khuyến khích các doanh nghiệp phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

1. 10. Về chỉ số "Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự":

Đề nghị Công an phường tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tăng cường bảo vệ tài sản của tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn phường.

2. Về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh địa phương (DDCI) năm 2021

Để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tại địa phương (DDCI) cũng như điểm số và thứ hạng năm 2021, yêu cầu bộ phận chuyên môn và cán bộ công chức cơ quan, bám sát Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2020; triển khai đánh giá DDCI năm 2021 của thành phố Hải Phòng để tiếp tục triển khai, phổ biến, nâng cao nhận thức về DDCI cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số DDCI của phường, nhất là các chỉ số còn đạt điểm số và thứ hạng thấp trong năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức cơ quan phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI.

Về việc triển khai mô hình hướng dẫn, hỗ trợ người dân và tổ chức, hộ kinh doanh cá thể, hoàn thiện hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính phải được tổ chức thực hiện trong quý III/2021. Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng các bộ phận phải thống kê kết quả thực hiện tháng trước về tỷ lệ hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên, tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung khi giải quyết thủ tục hành chính để có giải pháp điều chỉnh, khắc phục, đồng thời gửi số liệu về bộ phận Tài chính – Kế toán phường để tổng hợp.

1. Bộ phận Văn hóa Thông tin phường:

Tổ chức truyền thông, quán triệt, phổ biến Kế hoạch này sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh và công thông tin điện tử phường và các bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức cơ quan triển khai thực hiện.

2. Bộ phận Tài chính Kế toán phường

Chủ trì, tổ chức, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này tại các bộ phận chuyên môn, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Quận theo đúng thời gian quy định.

3. Bộ phận Văn phòng UBND phường:

Tham mưu chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai quán triệt nội dung kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, người dân và tổ chức. Căn cứ kết quả, thời hạn báo cáo của các bộ phận chuyên môn để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ UBND phường giao hàng năm đối với các bộ phận chuyên môn, cán bộ công chức phường.

4. Bộ phận chuyên môn phường

Các bộ phận chuyên môn thực hiện báo cáo theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch theo định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng 3, 6, 9) và báo cáo năm trước ngày 05 tháng gửi về bộ phận Tài chính - Kế toán phường tổng hợp chung, báo cáoUBND quận và phòng Tài Chính Kế hoạch quận

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1710
Tổng số truy cập: 5611448