Trang chủ

Giới thiệu khái quát

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa 11 trình Đại hội Đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 08/07/2020 | 02:34 | Lượt xem: 2834

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa 11 trình Đại hội Đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ 11, NHIỆM KỲ 2015-2020

 I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - ngân sách

Bám sát Nghị quyết số 27 của Ban Thường vụ Quận ủy, Nghị quyết chuyên đề số 30 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Chủ đề năm của thành phố, Đảng uỷ xây dựng kế hoạch quản lý và điều hành ngân sách chủ động, tích cực tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, bảo đảm tiếp kiệm chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước đạt 6%,/năm, ngân sách địa phương tăng 19%/năm.

2. Công tác quản lý đô thị, đất đai và bảo vệ môi trường

Đảng ủy tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai tài nguyên môi trường. Tăng cường công tác vận động các hộ dân bàn giao giải phóng mặt bằng dự án T40. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND thành phố và quận về cải tạo ngõ ngách trong vùng dự án chậm triển khai và vệ sinh môi trường đô thị.

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn-PCCN theo đúng phương châm 4 tại chỗ.

3. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương.

 Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ dân phố văn hóa, qua bình xét đánh giá hàng năm tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt từ 85-90%, hộ gia đình văn hóa đạt từ 90-95%. Tỷ lệ hộ nghèo từ đầu nhiệm kỳ 68 đến nay còn 19 hộ, đạt 0,42% số hộ trên địa bàn.

Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về "Đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ học sinh tiểu học, THCS đi học đúng độ tuổi đạt 100%.

Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn duy trì phường đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế xã  giai đoạn đến năm 2020.

          4. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Đảng ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong  tình hình mới. Hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Số vụ phạm pháp hình sự năm sau giảm hơn năm trước, tỷ lệ phá án đạt 85% , không có trọng án xảy ra trên địa bàn. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hiệu quả.

5. Công tác xây dựng Đảng

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Tích cực, chủ động tuyên truyền, định hướng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho cán bộ và đảng viên.

- Công tác cán bộ và quản lý đảng viên: Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên rà soát nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch bổ sung cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý, rà soát, bổ sung đối với các ban ngành, đoàn thể, chi bộ, tổ dân phố.

Kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng theo NQTW 6 khóa 12 (giảm 10 đầu mối chi bộ); kịp thời ban hành quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể các Chi bộ ổn định về tổ chức.

Làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 34 đồng chí (tăng 136% so với chỉ tiêu NQ).

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra quý, năm, tổ chức kiểm tra 100% lượt chi bộ,  giám sát 05 chi bộ, nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Công tác Dân vận: Triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận uỷ về công tác vận động quần chúng, đã có 21 mô hình "dân vận khéo" được triển khai góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

6. Công tác xây dựng chính quyền:

            Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt tỷ lệ 98,94% bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

HĐND phường đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Hoạt động của UBND phường bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch phát huy vai trò tập thể đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân. Chỉ đạo thành công bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức nhất là người đứng đầu được nâng cao.

7. Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

 Tập trung lãnh đạo MTTQ Việt nam, các tổ chức chính trị-Xã hội phường vững mạnh, phát huy sức  mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp  nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện và tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh

8.  Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy trực thuộc có nhiều đổi mới. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng uỷ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

II- HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, yếu kém ( Đảng ủy chỉ ra 6 hạn chế yếu kém cần khắc phục

- Về phát triển kinh tế: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành song chưa có tính bền vững

- Về công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng dự án: có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên chưa có nhiều biện pháp, giải pháp giải quyết triệt để.

- Về văn hóa xã hội: Công tác QLNN về các dịch vụ văn hóa còn nhiều hạn chế

- Về quốc phòng an ninh: Kết quả công tác quân sự quốc phòng địa phương chưa có tính bền vững, tình hình ANCT-TTATXH còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

- Về công tác xây dựng chính quyền: Cơ quan chuyên môn còn lúng túng trong công tác tham mưu, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao

- Về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng: một số cấp ủy chưa thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo trong tổ chức và thực hiện Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, công tác giám sát và phản biện xã hội hiệu quả chưa cao.  

          2. Nguyên nhân: có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó nguyên nhân chủ quan là chính đó là

- Công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo đôi lúc thiếu chặt chẽ

 - Tinh thần trách nhiệm, công tác phối hợp nhiều lúc chưa được đề cao

 - Nhận thức của một số cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát chưa được coi trọng

 - Công tác thông tin tuyên truyền nội dung chưa phong phú, chưa có chiều sâu

III- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM

1. Đánh giá khái quát

          Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo chỉ đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành toàn diện 9/9 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết đại hội đã đề ra. 5 năm liên tục, Đảng bộ phường luôn được Quận uỷ công nhận là Đảng bộ "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" và "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Năm 2016, được nhận Cờ thi đua của UBND Thành phố; Cờ thi đua của Chính phủ Nước cộng hòa XHCN Việt Nam tặng cán bộ, nhân dân phường Cầu Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen cho cán bộ, nhân dân phường Cầu Tre Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016-2017; 2018-2019.

2. Bài học kinh nghiệm:

- Một là: Bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, kịp thời cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch sát hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Hai là: Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu để tập trung lãnh đạo. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Ba là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Bốn là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhất là đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực, có năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Năm là: Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí và             mọi biểu hiện tiêu cực khác

Phần thứ hai

KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG KHÓA 11, NHIỆM KỲ 2015-2020

I- KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1. Về quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp   

Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Kịp thời cụ thể hóa các các nghị quyết của Đảng bằng các chương trình kế hoạch sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

2. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết

Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu  phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, đã hoàn thành 9/9 chỉ tiêu đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.

II. VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO

Đảng ủy phường đã kịp thời ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế của Đảng uỷ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định rõ thẩm quyền và           trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phương thức lãnh đạo thường xuyên được đổi mới. Công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp bảo đảm đúng quy trình, khoa học, bảo đảm dân chủ , huy động được trí tuệ tập thể quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương

          III- SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA 11, 12); GẮN VỚI CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ QUY ĐỊNH NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

            Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Kịp thời quán triệt triển khai tới toàn toàn thể cán bộ, đảng viên  nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị; Giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại, yếu kém, gây dư luận bức xúc, các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", làm chuyển biến tình hình, tạo niềm tin trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân

Phần thứ ba

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2020-2025

I- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Về  mục tiêu: 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh của  hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng phường trở thành đô thị phát triển văn minh.

           Về  nhiệm vụ trọng tâm: (3 nhiệm vụ trọng tâm)

(1)- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương thu chi ngân sách; Thực hiện có hiệu quả các đề án của quận về  công tác thu ngân sách.

(2)- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác quản lý đô thị, quản lý           đất đai, tài nguyên môi trường; Công tác giải phóng mặt bằng các dự án;             Đẩy mạnh cải cách hành chính; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn

(3)- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Nhóm chỉ tiêu về kinh tế

1. Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.         Trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh tăng bình quân từ 15% trở lên đảm bảo            cân đối thu chi.

- Nhóm chỉ tiêu về quản lý đô thị, đất đai tài nguyên môi trường

1. 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh

2.Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt 80%

3. Hàng năm cải tạo nâng cấp 3 đến 5 ngõ trên địa bàn phường.

 - Nhóm chỉ tiêu văn hóa xã hội

1. Duy trì tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra mẫu giáo đạt 100%, tỷ lệ học sinh vào lớp 1, lớp 6 đúng độ tuổi đạt 100% ; Phấn đấu có trường đạt chuẩn quốc gia.

2. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các chỉ tiêu dân số KHHGĐ; Duy trì tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 0,62%; 100% trẻ em được tiêm phòng đầy đủ.

3. Giới thiệu việc làm cho thanh niên từ 600-650 lượt /người/năm.

4.  Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%.

          5. Không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia vào năm 2025.

          6. Nâng cao chất lượng xây dựng Tổ dân phố văn hoá, hàng năm có từ 85-90% trở lên số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá", có từ 90-95% trở lên tổ dân phố đạt "Tổ dân phố văn hóa"

          7. Tỷ lệ người tham gia tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 70%

- Nhóm chỉ tiêu về quốc phòng an ninh

1. Hàng năm, phấn đấu số vụ phạm pháp giảm từ 5-6,5%; Tỷ lệ điều tra phá án đạt 91% trở lên.

2. Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

- Nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng

1. Hàng năm 100% chi bộ được xếp loại chi bộ "hoàn thành nhiệm vụ"; Có 20% chi bộ đạt Chi bộ ‘Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong số chi bộ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", không có chi bộ "Không hoàn thành nhiệm vụ" và Đảng viên vi phạm tư cách;

2. Hàng năm, kết nạp từ 05 đảng viên trở lên (phấn đấu có đảng viên thuộc chi bộ tổ dân phố). Phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Về tăng nguồn thu cho ngân sách: Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, điều hành thu-chi ngân sách linh hoạt, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

           2. Về công tác quản lý đô thị; xây dựng và phát triển đô thị               văn minh, sạch, đẹp

- Tập trung thực hiện các Nghị quyết của thành phố và quận về chỉnh trang đô thị. Huy động mọi nguồn lực cải tạo nâng cấp đường ngõ phục vụ đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội.  Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn.

3. Về các lĩnh vực văn hoá xã hội

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình y tế quốc gia, chính sách về dân số, gia đình, trẻ em.

- Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thể thao, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Kịp thời chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hoá trên địa bàn.

- Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách – xã hội, phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

4. Về quốc phòng - an ninh: Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, đẩy mạnh phong  trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

5. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh

Tăng cường công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện "Chính quyền điện tử" Quận Ngô Quyền. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức

 MTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh các hoạt động thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường giám sát và phản biện xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1648
Tổng số truy cập: 5699738