Trang chủ

HÀNH CHÍNH CÔNG

Phụ lục Danh mục Quy trình hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 19/05/2020 | 09:34 | Lượt xem: 46
Phụ lục Danh mục quy trình hệ thống QLCL Theo TCVN ISO 9001:2015

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:49 | Lượt xem: 464
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn phòng

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:44 | Lượt xem: 468
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại Tố cáo

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:39 | Lượt xem: 430
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:35 | Lượt xem: 364
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:30 | Lượt xem: 323
  Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:23 | Lượt xem: 307
Xem chi quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thông tin

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:12 | Lượt xem: 317
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường

Ngày đăng 18/07/2017 | 02:38 | Lượt xem: 315
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 18/07/2017 | 02:30 | Lượt xem: 319
Xem chi tiết quy trình tại đây

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH

Ngày đăng 18/07/2017 | 01:58 | Lượt xem: 320
Xem chi tiết quy trình tại đây

Nội quy Tiếp công dân

Ngày đăng 09/06/2015 | 05:03 | Lượt xem: 406
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số: 122/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 Của Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre)

Quyết định về việc Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại phường Cầu Tre

Ngày đăng 25/02/2017 | 04:51 | Lượt xem: 471
Bộ phận tiếp nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng quy định tại Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế...

Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre

Ngày đăng 09/06/2016 | 04:42 | Lượt xem: 450
Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” Tại Ủy ban nhân dân phường Cầu Tre

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 2839
Total visited: 3201805