Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường Cầu Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 28/04/2016 | 04:03 | Lượt xem: 521

Ngày 26/4/2016, Ủy ban Bầu cử phường Cầu Tre đã ban hành Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cầu Tre, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đơn vị bầu cử

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG CẦU TRE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /QĐ-UBBC

Cầu Tre, ngày 26 tháng  4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu

Hội đồng nhân dân phường Cầu Tre, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 2021

theo đơn vị bầu cử

ỦY BAN BẦU CỬ PHƯỜNG CẦU TRE

     Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

     Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử, hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

     Căn cứ Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba ngày 14/4/2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường về việc lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cầu Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021;

     Căn cứ Kết quả cuộc họp Ủy ban Bầu cử phường ngày 26/4/2016 thông qua Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cầu Tre, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

      Xét đề nghị của Thư ký Ủy ban Bầu cử phường Cầu Tre,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cầu Tre, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường. (Có danh sách kèm theo)

     Điều 2. Các ông (bà): Có tên tại Điều 1, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- UBBC Quận Ngô Quyền;

- Đảng ủy phường;

- UBND phường;

- Lưu: UBBC. (10)

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Minh

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường Cầu Tre tại 7 đơn vị bỏ phiếu

 

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1669
Tổng số truy cập: 3029956