Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Quy chế Hoạt động của Đại biểu HĐND phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 04/10/2016 | 04:44 | Lượt xem: 272

( Ban hành kèm theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐND Ngày 18/8/2016 của HĐND phường Cầu Tre khóa VIII)

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG

Điều 1. Đại biểu HĐND phường là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu HĐND bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

Điều 2. Đại biểu HĐND phường làm nhiệm vụ đại biểu bắt đầu từ kỳ họp thứ nhất của HĐND phường khoá VIII đến kỳ họp thứ nhất của HĐND phường khoá IX. Trong nhiệm kỳ, đại biểu được bầu bổ sung thì bắt đầu làm nhiệm vụ đại biểu từ ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc bầu cử bổ sung đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa IX.

Điều 3. Đại biểu HĐND phường được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Nhóm đại biểu HĐND. Mỗi Nhóm đại biểu HĐND phường có Nhóm trưởng, Phó nhóm trưởng và thành viên trong Nhóm do Thường trực HĐND phường quyết định.

Điều 4. Nhiệm vụ của đại biểu HĐND phường

1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri thường xuyên và ít nhất mỗi năm một lần, kết hợp với tiếp xúc cử tri nơi cư trú trước kỳ họp thường lệ cuối năm, đại biểu HĐND báo cáo với            cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề  thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, nghiêm túc chấp hành Nội quy kỳ họp. Đại biểu HĐND không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước bằng văn bản với Chủ tịch HĐND. Đại biểu HĐND không tham dự các kỳ họp liên tục trong 01 năm mà không có lý do thì Thường trực HĐND phải báo cáo HĐND để bãi nhiệm đại biểu HĐND đó.

3. Khi nhận các tài liệu của kỳ họp do Thường trực HĐND, Uỷ ban nhân dân (UBND) phường và cơ quan liên quan gửi đến, đại biểu HĐND phải nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến đóng góp vào nội dung kỳ họp; đại biểu có trách nhiệm thực hiện quy định về sử dụng, bảo quản tài liệu trong kỳ họp; không được tiết lộ nội dung tài liệu mật, nội dung các phiên họp kín của HĐND; các văn bản          dự thảo do Thư ký kỳ họp chuyển đến để lấy ý kiến, đại biểu có trách nhiệm tham gia ý kiến và chuyển lại Thư ký kỳ họp theo thời gian quy định của Thường trực HĐND phường.

4. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật, theo Kế hoạch, Chương trình, lịch của Thường trực HĐND phường hoặc do Nhóm trưởng phân công ở đơn vị bầu cử. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu HĐND có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu HĐND về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong gian hạn quy định. Trong trường hợp kết quả giải quyết không đúng pháp luật, đại biểu HĐND có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại; khi cần thiết, đại biểu HĐND yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó giải quyết.

5. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn nơi bầu cử theo kế hoạch của Nhóm đại biểu đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với tổ dân phố nơi bầu cử để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, nâng hiệu quả giám sát.

6. Chấp hành theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Thường trực HĐND phường, Nhóm trưởng Nhóm đại biểu của mình; tham dự các hoạt động và thực hiện sự phân công của các Ban HĐND, khi làm thành viên của các Ban; tham dự các buổi làm việc, kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND phường khi          được mời.

Điều 5. Quyền hạn của đại biểu HĐND phường

1. Chất vấn Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND phường. Người bị chất vấn phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu HĐND                chất vấn.

2. Tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp, đại biểu HĐND gửi câu hỏi chất vấn đến Thường trực HĐND phường. Câu hỏi chất vấn ghi rõ nội dung, họ tên, địa chỉ vào phiếu chất vấn. Các nội dung chất vấn được Thường trực HĐND, Chủ toạ kỳ họp xem xét, chuyển đến và yêu cầu người bị chất vấn có trách nhiệm trả lời trực tiếp tại kỳ họp hoặc bằng văn bản. Trong trường hợp cần điều tra, xác minh thì HĐND có thể quyết định cho trả lời tại kỳ họp sau của HĐND hoặc trả lời bằng văn bản gửi đến đại biểu đã chất vấn và Thường trực HĐND phường.

3. Kiến nghị HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp kín của HĐND và những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết. Kiến nghị phải ghi rõ lý do, nội dung bằng văn bản đến Thường trực HĐND. Các nội dung kiến nghị được Thường trực HĐND tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo HĐND khi xét thấy cần thiết. Trường hợp có từ một phần ba tổng số đại biểu HĐND trở lên kiến nghị HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với một người giữ chức vụ do HĐND bầu, kiến nghị HĐND họp bất thường hoặc họp kín thì Thường trực HĐND báo cáo để HĐND xem xét, quyết định. Đại biểu HĐND có quyền kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

4. Yêu cầu với cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan, tổ chức phải giải quyết và thông báo bằng văn bản cho đại biểu HĐND biết trong thời gian quy định. Quá thời hạn, đại biểu HĐND có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên xem xét, giải quyết.

5. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp, cung cấp thông tin, tư liệu khi đại biểu HĐND có yêu cầu chính đáng. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu HĐND yêu cầu theo quy định của pháp luật.

6. Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu HĐND, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu HĐND nếu không có sự đồng ý của HĐND hoặc trong thời gian HĐND không họp, không có sự đồng ý của Thường trực HĐND. Trường hợp đại biểu HĐND bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để HĐND hoặc Thường trực HĐND xem xét, quyết định.

7. Đại biểu HĐND không còn công tác và không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu thì phải xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Đại biểu HĐND có thể đề nghị thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác.

8. Đại biểu HĐND không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM

Điều 6. Chế độ làm việc của đại biểu HĐND phường

1. Đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách được bố trí nơi làm việc, được trả lương, phụ cấp và hưởng các chế độ để hỗ trợ cho hoạt động của đại biểu HĐND.

2. Đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND. Thời gian làm việc trong năm mà đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách dành cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu được tính vào thời gian làm việc của đại biểu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mà đại biểu làm việc và được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị đó đài thọ. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc có trách nhiệm sắp xếp công việc, tạo điều kiện cần thiết cho đại biểu HĐND làm           nhiệm vụ.

3. UBND phường, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho         hoạt động của đại biểu HĐND.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của          Mặt trận tạo điều kiện để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến,      nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân với HĐND.

5. Đại biểu HĐND được cấp hoạt động phí hằng tháng và được hỗ trợ các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động đại biểu.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. HĐND, Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, các Nhóm đại biểu HĐND, đại biểu HĐND phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc hoặc có những vấn đề mới phát sinh, thì Thường trực HĐND đề nghị HĐND phường xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Thường trực HĐND phường kính trình HĐND phường xem xét,               quyết định./.

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1640
Tổng số truy cập: 3029945