Trang chủ

Bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp

Nội quy Kỳ họp HĐND phường Cầu Tre khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 25/06/2016 | 03:52 | Lượt xem: 256

Ban hành kèm theo Tờ trình số: 18/TTr-HĐND Ngày 18/8/2016 của HĐND phường Cầu Tre khóa VIII)

Điều 1. Kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của HĐND. Tại kỳ họp, HĐND xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Điều 2. Chủ tọa kỳ họp gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường.          Phó Chủ tịch HĐND giúp Chủ tịch HĐND trong việc điều hành phiên họp theo sự phân công của Chủ tịch HĐND.

Đại biểu HĐND phường, đại biểu khách mời tham dự kỳ họp HĐND chịu sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo nội dung Chương trình kỳ họp đã được HĐND thông qua và đề nghị điều chỉnh          Chương trình khi cần thiết. Chủ tọa kỳ họp có quyền ngắt ý kiến phát biểu,           câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn chưa đúng hoặc quá thời gian (không phát biểu quá 02 lần về một vấn đề, thời gian không quá 10 phút/1 lần; thời gian           trả lời chất vấn về từng vấn đề không quá 15 phút, trường hợp đặc biệt do            Chủ tọa quyết định).

Điều 3. Thư ký kỳ họp giúp Chủ tọa kỳ họp: Lập danh sách đại biểu HĐND dự các phiên họp, kỳ họp; ghi biên bản các phiên họp, kỳ họp; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến của đại biểu tại các phiên thảo luận Nhóm, phiên họp toàn thể; cùng Văn phòng UBND phường tiếp thu chỉnh lý  dự thảo nghị quyết, đọc dự thảo nghị quyết; cung cấp thông tin, tài liệu cho Chủ tọa.

 

Điều 4. Đại biểu HĐND và đại biểu mời tham dự kỳ họp phải đến họp đúng giờ; ngồi đúng sơ đồ quy định, nghiêm túc tham gia các nội dung; nếu vắng mặt có lý do chính đáng đại biểu HĐND và đại biểu mời phải báo cáo xin ý kiến Chủ tọa, được Chủ tọa nhất trí mới được vắng mặt.

Điều 5. Đại biểu HĐND, đại biểu mời tham dự kỳ họp được nhận tài liệu theo chỉ đạo của Thường trực HĐND, do Văn phòng UBND cung cấp. Đại biểu HĐND, đại biểu mời tham dự kỳ họp có trách nhiệm thực hiện quy định về sử dụng, bảo quản tài liệu trong kỳ họp; không được tiết lộ nội dung tài liệu mật, nội dung các phiên họp kín của Hội đồng nhân dân.

Điều 6. Đại biểu HĐND và đại biểu mời tham dự kỳ họp đều phải tham gia đầy đủ các phiên thảo luận và có quyền phát biểu tham gia ý kiến vào nội dung kỳ họp theo gợi ý của Chủ tọa. Đại biểu HĐND có quyền chất vấn và            biểu quyết. Đại biểu HĐND chất vấn phải ghi vào phiếu và gửi Thường trực HĐND, Chủ tọa kỳ họp hoặc qua Thư ký kỳ họp. Đại biểu HĐND không được biểu quyết thay cho đại biểu HĐND khác.

Điều 7. Đại biểu HĐND có trách nhiệm tham gia vào dự thảo các nghị quyết của kỳ họp do cơ quan phục vụ chuyển đến. Sau khi tham gia phải ghi rõ họ tên và chuyển lại Thư ký kỳ họp hoặc để lại tại bàn ghi tên của đại biểu,             đúng thời gian yêu cầu.

Điều 8. Các cơ quan thông tin đại chúng được mời đến dự và đưa tin về kỳ họp (nếu có) phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của Chủ tọa kỳ họp.

Điều 9. Trang phục của các đại biểu về dự họp cần bảo đảm nghiêm túc, lịch sự. Đại biểu HĐND tham dự kỳ họp đeo phù hiệu ở ngực bên trái.

Điều 10. Yêu cầu các đại biểu HĐND, đại biểu mời tham dự kỳ họp nghiêm túc thực hiện Nội quy này.

Trong quá trình thực hiện Nội quy, nếu có vướng mắc hoặc có những vấn đề mới phát sinh, thì Thường trực HĐND đề nghị HĐND phường xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Ban biên tập

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1598
Tổng số truy cập: 3029823