Trang chủ

An ninh quốc phòng

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống lực lượng dân quận tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2021)
Ngày đăng 31/03/2021 | 04:50 | Lượt xem: 1174

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một thành phần của Lực lượng Vũ trang nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý điều hành của Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương, có trách nhiệm bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Từ khi được ra đời, Đảng ta đã chủ trương  "vũ trang cho công nông", tổ chức tự vệ công nông để chống lại địch khủng bố, đàn áp quần chúng lúc đấu tranh. Vào ngày 28/3/1935, tại Đại hội lần thứ nhất, Đảng ta đã ra nghị quyết về  "công nông tự vệ đội", các đội tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời. Đây cũng là một trong những cơ sở đầu tiên hình thành tư tưởng và quan điểm quân sự của Đảng tại thời kỳ đầu mới thành lập. Với ý nghĩa lịch sử ấy, Nhà Nước đã quyết định lấy ngày 28 tháng 3 hằng năm là ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ toàn quốc.

Trong thời chiến, dân quân tự vệ là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ địa phương, đơn vị theo kế hoạch tác chiến của khu vực phòng thủ. Trong thời bình, dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt có nhiệm vụ vừa lao động sản xuất, vừa đóng vai trò xung kích trong bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa và các sự cố nghiêm trọng khác, đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện góp phần xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc. Ở biên giới, biển, đảo, dân quân tự vệ phối hợp với Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới của Tổ quốc. Dân quân tự vệ có trách nhiệm thực hiện phòng thủ dân sự trong thời bình và thời chiến theo qui định của pháp luật.

Sau khi độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng Dân quân tự vệ trong cả nước tiếp tục có bước phát triển mới về cả chất lượng và số lượng. Tổ chức biên chế gọn hơn nhưng chất lượng tổng hợp được nâng cao, từng bước đổi mới nội dung huấn luyện và phương thức hoạt động. Việc xây dựng Dân quân tự vệ ngày càng được gắn chặt với cơ sở vững mạnh toàn diện, thế trận khu vực phòng thủ chuyển biến mạnh mẽ vào nhiệm vụ hoạt động. Đồng thời, lực lượng dân quân sẽ chiến đấu trị an ở cơ sở, góp phần tích cực cùng quân dân trên cả nước để từng bước làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giúp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện chủ trương, đường lối xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, quân sự nói chung, công tác Dân quận tự vệ nói riêng ngày càng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với sự biến đổi, phát triển của thực tiễn. Lực lượng Dân quân tự vệ được chăm lo xây dựng ngày càng "Vững mạnh, rộng khắp" với cơ cấu, thành phần hợp lý; tổ chức biên chế chặt chẽ, chất lượng chính trị cao, sẵn sàng chiến đấu tốt, hoạt động có hiệu quả. Đến nay cả nước đã tổ chức trên 24 nghìn cơ sở Dân quân tự vệ với gần 1,4 triệu đồng chí, đạt 1,45% so với tổng dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 24%; đã xây dựng hàng trăm chốt dân quân thường trực biên giới đất liền gắn với các điểm dân cư; xây dựng mô hình mới đơn vị Dân quân tự vệ .

Trải qua 86 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ luôn đoàn kết, thống nhất, trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm; lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo lập nhiều chiến công to lớn. Lực lượng Dân quân tự vệ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong những năm tới, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Dân quân tự vệ. Vì thế lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng lực lực Dân quân tự vệ có tổ chức biên chế chặt chẽ, chất lượng chính trị cao, sẵn sàng chiến đấu tốt, hoạt động có hiệu quả; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Để đảm bảo cho Dân quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Quân đội và sự yêu mến của các dân tộc Việt Nam, thời gian tới công tác Dân quân tự vệ cần tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, sự tham gia vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác Dân quân tự vệ.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có sức mạnh tổng hợp cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Thứ tư, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ phải gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương, cơ sở.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, là thành phần cơ bản của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, có ý nghĩa vô cùng to lớn đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm; lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công to lớn. Dân quân tự vệ Việt Nam xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh:  "Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã". Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam là dịp quan trọng để cả nước kỷ niệm và đề cao vai trò to lớn của lực lượng Dân quân tự vệ. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

BBT

  THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1406
Tổng số truy cập: 5611347